คำชะโนด (เกาะคำชะโนด)
ตั้งอยู่เลขที่ 288 หมู่ 11 ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
หมู่บ้านในเขตบริการคำชะโนด
 ชื่อหมู่บ้าน  หมู่ที่
 บ้านม่วง  หมู่ที่ 1
 บ้านเมืองไพร  หมู่ที่ 2
 บ้านกมลศิลป์  หมู่ที่ 3
 บ้านสามัคคี  หมู่ที่ 4
 บ้านศรีเมือง  หมู่ที่ 5
 บ้านหนองสว่าง  หมู่ที่ 6
 บ้านหนองสวรรค์  หมู่ที่ 7
 บ้านศรีวัฒนา  หมู่ที่ 8
 บ้านม่วงเหนือ  หมู่ที่ 9
 บ้านศรีเมืองใต้  หมู่ที่ 10
 บ้านโนนเมือง  หมู่ที่ 11
 บ้านหนองหว้า  หมู่ที่ 12
 บ้านหนองซุมฮุม  หมู่ที่ 13
 บ้านศรีเมืองเหนือ  หมู่ที่ 14
สภาพชุมชนในเขตบริการคำชะโนด
เป็นหมู่บ้านชนบท ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีลำน้ำสงครามเป็นลำน้ำหลักทางการเกษตรกรรม และการประมง มีหนองน้ำทุ่งใหญ่ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืด และมีลำทวนเป็นลำน้ำทางการเกษตรและเพาะพันธ์สัตว์น้ำจืดอีกสายหนึ่ง มีประชากรอาศัยในเขตตำบลบ้านม่วงทั้งหมด 14 หมู่บ้าน จำนวน ประชากร ประมาณ 5,000 คน
สังคมและวัฒนธรรม
ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลบ้านม่วง 14 หมู่บ้าน นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98 ศาสนาอื่นร้อยละ 2 มีขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมแบบไทยอีสานเหมือนกัน ชุมชนและครอบครัวทั่วไปมีความเข้มแข็ง มีการทำบุญตามประเพณี ที่กำหนดในรอบปี การดำรงชีวิต วิถีชีวิต แบบเรียบง่าย ส่วนใหญ่มีอาชีพหลักทางเกษตรกรรม
สภาพภูมิประเทศ
มีลำน้ำสงคราม ลำน้ำทวน เป็นลำน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตทางการประมงน้ำจืด พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ คือ หนองทุ่งใหญ่ มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ คือ คำชะโนด วังนาคินทร์ แดนดินถิ่นนาคา เป็นที่เคารพสักการะของผู้คนทั่วไป
คำขวัญคำชะโนด
คำชะโนด วังนาคินทร์ แดนนาคา รวมศรัทธา เจ้าปู่พญานาคราชนาคาธิบดีศรีสุทโธ เจ้าย่านางพญานาคินีศรีปทุมมา ลุ่มน้ำสงคราม ตำนานกล่าวขานห้าพันปี ถิ่นเชื้อคนดี มีคุณธรรม น้อมนำความเป็นอยู่อย่างพอเพียง
วิสัยทัศน์
คำชะโนด วังนาคินทร์ แดนดินถิ่นนาคา รวมศรัทธาจากทุกสารทิศ แดนดินถิ่นเนรมิต ความศักดิ์สิทธิ์ และปาฏิหาริย์ ตำนานความเร้นลับ อุทยานสถานรวมใจ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์พญานาคบังบด ผีจ้างหนัง
พันธกิจ
 1. อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว ญาติธรรมผู้นำบุญที่มาทำบุญทุกคน
 2. พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในบริเวณอาคาร สถานที่คำชะโนดให้สะอาด สวยงาม สบายตา สบายใจ
 3. ปรับปรุงสถานที่เพื่อรับรองนักท่องเที่ยว และผู้แสวงบุญให่มีสถานที่จอดรถอย่างพอเพียง
 4. ปรับปรุง ดูแลความสะอาด ห้องน้ำ เพื่อรองรับกับจำนวนผู้ใช้บริการตลอดฤดูกาล
 5. พัฒนาและปรับปรุงสถานประกอบการค้าขายให้เป็นระเบียบ สะอาดตา สะอาดใจ เพื่อรับบริการผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ อาหารอร่อย สะอาด ปลอดภัย
 6. ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์อำนวยการ เพื่อใช้เป็นสำนักงานบริหารงานด้านบุคลากร ข้อมูลข่าวสาร งานธุรการอื่นๆ
เป้าหมาย
 1. นักท่องเที่ยว ผู้แสวงบุญได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้เกิดผลสำเร็จ เมื่อได้มาประกอบพิธีกรรมร้อยละ 99.99
 2. ระบบการบริการจัดการมีการควบคุม กำกับติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้จัดการคำชะโนด เน้นความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ เสียสละ มีจิตอาสา โปร่งใส ตรวจสอบได้
 3. มีการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร ทุกๆ 3 เดือน โดยผู้จัดการคำชะโนดเป็นผู้ประเมิน เน้นความเป็นกัลยาณมิตรคือความเป็นกันเองกับทุกคนมีปัญหาปรึกษาได้
 4. จัดระบบการประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง
 5. บริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการ ปฏิบัติงานตามมติจากเสียงส่วนใหญ่ที่เป็นเอกฉันท์
ข้อมูลทั่วไป
 1. หน่วยงานที่สังกัด

  คำชะโนดสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ เป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่อยู่ของเหล่าพญานาค เป็นตำนานเล่าสืบทอดมาเป็นระยะเวลาประมาณ 5000- 6000 ปี

 2. เขตบริการ

  คำชะโนดมีเขตบริการทั่วประเทศไทย และต่างประเทศ ทั่วโลกที่มีความเชื่อและศรัทธา โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน

 3. หน่วยงานภาครัฐในเขตบริการ

  • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
  • สถานีตำรวจภูธรดงเย็น
  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
  • โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการมัธยมศึกษา
  • ศูนย์การพัฒนาเด็กเล็ก

 4. กิจกรรมที่ดำเนินการในรอบปี

  • กิจกรรมประเพณีเทศการสงกรานต์
  • กิจกรรมประเพณีบุญเดือนหก
  • กิจกรรมประเพณีปีใหม่
  • กิจกรรมบุญเข้าพรรษา บุญออกพรรษา และวันสำคัญทางศาสนา

 5. กิจกรรมที่ปฏิบัติทุกวัน

  • กิจกรรมบวงสรวง กราบไหว้ บูชา เจ้าปู่พญานาคราชนาคาธิบดีศรีสุทโธ เจ้าย่านางพญานาคินีศรีปทุม
  • กิจกรรมขอบน และกิจกรรมแก้บน เมื่อสำเร็จจากการบนกับปู่และย่าไว้
  • กิจกรรมการท่องเที่ยว ชมเกาะคำชะโนดเชิงนิเวศ

 6. ผลงานที่พึงพอใจ

  • กิจกรรมบวงสรวง กราบไหว้ บูชา เจ้าปู่พญานาคราชนาคาธิบดีศรีสุทโธ เจ้าย่านางพญานาคินีศรีปทุม
  • กิจกรรมขอบน และกิจกรรมแก้บน เมื่อสำเร็จจากการบนกับปู่และย่าไว้
  • กิจกรรมการท่องเที่ยว ชมเกาะคำชะโนดเชิงนิเวศ

 7. ข้อมูลบุคลากร
คณะกรรรมการบริหารคำชะโนด
ลำดับที่ ชื่อ ตำแหน่ง ตำแหน่ง (คำชะโนด)
1 นายวรุตม์   วิศิษฎ์ศิลป์ นายอำเภอบ้านดุง ประธาน
2 นายวีระเชษฐ์   อรุณอิสรา ปลัดอาวุโส รองประธาน
3 นายมนัส   ศรีรักษา วัฒนธรรมอำเภอ กรรมการ
4 นางสาวศิวิมล   คำมุงคุณ ส.อบจ.อุดรธานี เขต2 กรรมการ
5 พ.ต.อ.จามร   อันดี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านดุง กรรมการ
6 พ.ต.อ.สมบัติ   นาแถมพลอย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดงเย็น กรรมการ
7 นายประมวลศิลป์   ขันชารี นายก อบต.วังทอง กรรมการ
8 นายอภิชัย   พัฒนา นายก อบต.บ้านม่วง กรรมการ
9 นายพงษ์ศักดิ์   ศรีชนะ กำนัน ต.บ้านม่วง กรรมการ
10 นางเย็นจิตร   นพธรรมสิทธิ์ กำนัน ต.วังทอง กรรมการ
11 นายปานทอง   สิตวงศ์ ผอ.ร.ร.ชุมชนวังทอง กรรมการ
12 นายสะอาด   สร้อยพาน ผอ. ร.ร. ชุมชนบ้านม่วง กรรมการ
13 นางจรรยา   คุณภาที ผอ.รพ.สต.บ้านม่วง กรรมการ
14 นายเจตพล   เกษแก้ว ผอ.รพ.สต.วังทอง กรรมการ
15 นางปพิชญาณ์   ภักดีราช ผอ.รพ.สต.หนองสว่าง กรรมการ
16 นายจีระ   ภานุรักษ์ ผญบ.หมู่1 กรรมการ
17 นายสาคร   อัศวภูมิ ผญบ.หมู่2 กรรมการ
18 นางสมร   รู้สมกาย ผญบ.หมู่3 กรรมการ
19 นายชัยพฤกษ์   ค้อมคิรินทร์ ผญบ.หมู่4 กรรมการ
20 นายก้อน   แสงอรุณ ผญบ.หมู่5 กรรมการ
21 นายแสวง   อนันตภูมิ ผญบ.หมู่7 กรรมการ
22 นายศรีสวัสดิ์   โพธิวัฒน์ ผญบ.หมู่8 กรรมการ
23 นายสมาน   ชาคุณเนาว์ ผญบ.หมู่9 กรรมการ
24 นางกุหลาบ   กุดจิก ผญบ.หมู่10 กรรมการ
25 นายวิเชียร   แสนสุข ผญบ.หมู่11 กรรมการ
26 นางปทิตตา   ศชมภูเขา ผญบ.หมู่12 กรรมการ
27 นางสุภัสฐินี   ศรีจันทร์ ผญบ.หมู่13 กรรมการ
28 นายดำรงค์   ประทุมชัน ผญบ.หมู่14 กรรมการ
29 นายยงยุทธ   พิมพ์มหา ผู้แทนวัดศิริสุทโธ กรรมการ
30 นายสมหวัง   โมลา ผู้แทนชุมชนบ้านโนนเมือง กรรมการ/เลขานุการ
31 นายประเสริฐ   สุทธิ ผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กรรมการ
32 นายวรวุธ   ชัยยงค์ ผู้แทนร้านค้า กรรมการ
33 นายไพฑูรย์   เมืองแวง ประธานสภา อบต.บ้านม่วง กรรมการ
34 นายจักรพันธ์   เชื้อพุทธ ปลัดอำเภอบ้านดุง กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
35 นายคอนศักดิ์   พรมสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน เลขานุการ


ผู้นำท้องถิ่น
หมู่ที่ ชื่อ ตำแหน่ง บ้าน
1 นายอนันต์  บุญเฮ้า ผญบ. หมู่ 1 บ้านม่วง
2 นายสาคร  อัศวภูมิ ผญบ.หมู่ 2 บ้านเมืองไพร
3 นางสมร  รู้สมกาย ผญบ.หมู่ 3 บ้านกมลศิลป์
4 นายชัยพฤกษ์  ค้อมคิรินทร์ ผญบ.หมู่ 4 บ้านสามัคคี
5 นายก้อน  แสงอรุณ ผญบ.หมู่ 5 บ้านศรีเมือง
6 นายพงศักดิ์  ศรีชนะ กำนันต.บ้านม่วง บ้านหนองสว่าง
7 นายแสวง  อนันตะภูมิ ผญบ.หมู่ 7 บ้านหนองสวรรค์
8 นายศรีสวัสดิ์  โพธิ์วัฒน์ ผญบ.หมู่ 8 บ้านศรีวัฒนา
9 นายสมาน  ชาคุณเนาว์ ผญบ.หมู่ 9 บ้านม่วงเหนือ
10 นายกุหลาบ  กุดจิก ผญบ.หมู่ 10 บ้านศรีเมืองใต้
11 นายวิเชียร  แสนสุข ผญบ.หมู่ 11 บ้านโนนเมือง
12 นางปทิตตา  ชมภูเขา ผญบ.หมู่ 12 บ้านหนองหว้า
13 นางสุภัสฐิณี  ศรีจันทร์ ผญบ.หมู่ 13 บ้านหนองซุมฮุม
14 นายดำรง  ประทุมชัน ผญบ.หมู่ 14 บ้านศรีเมืองใหม่


บุคลากรประจำศูนย์อำนวยการคำชะโนด
ลำดับที่ ชื่อ ตำแหน่ง
1 นายพงษ์ศักดิ์  ศรีชนะ รักษาการผู้จัดการคำชะโนด
2 นางสาวอาตินาถ  ขันติกุล จนท.การเงิน/จัดเก็บรายได้
3 นางสาวณุตรา  ทับทุ่งปัญญาไสย จนท.ธุรการ
4 นายเข็มควร  เชียงกางกุล หัวหน้านักการภารโรง
5 นายประสพ  หล่อนน้อย นักการภารโรง
6 นายธวัช  วิเศษโวหาร นักการภารโรง
7 นายสุชาติ  วิเศษโวหาร นักการภารโรง
8 นายติ  สิมมาเต่า หัวหน้า รปภ.
9 นายโชคชัย  สว่างวงค์ รปภ.
10 นายวิชัย  สุนธะวงศ์ รปภ.
11 นายสมโภชน์  วิลัยเขวา รปภ.
12 นายชวการ  คำวันสา พราหมณ์ (จ้ำ)


8. ชุดปฏิบัติการอำนวยการรักษาความสงบ สภ. ดงเย็น

8.1. ชุดสืบสวน สภ.ดงเย็น
ลำดับที่ ชื่อ ตำแหน่ง
1 ด.ต.ภาณุพงษ์  ศรีสม ผบ.หมู่ (ป)
2 ด.ต.อิศรา  ยโสราษฎร์ ผบ.หมู่ (ป)
3 ด.ต.กริชดนัย  พระไตรราช ผบ.หมู่ (ป)
4 จ.ส.ต.ชัชพล  สุริยะ ผบ.หมู่ (ป)
5 ด.ต.ชัยยุทธ  คลังมารินทร์ ผบ.หมู่ (ป)
6 ร.ต.อ.ลอนสัน  หากันได้ รอง สว.สืบสวน


8.2. ชุดตำรวจ สภ.ดงเย็น
ลำดับที่ ชื่อ ตำแหน่ง
1 พ.ต.ท.ไพรวัลย์   ศิริปิยานนท์ สวป.
2 ร.ต.อ.เข็มควร  สมานทอง รองสวป.
3 ร.ต.อ.สมัย  ภูวงค์ รองสว. (สอบสวน)
4 ด.ต.สุทศ  อุดชาชน -
5 ด.ต.กิตติ  แวงวรรณ ผบ.หมู่ 2 (ป)
6 ด.ต.วีระพนธ์  แก้วเจริญ ผบ.หมู่ 2 (ป)
7 ด.ต.สุริยัน  พระภิเดช ผบ.หมู่ (ป)
8 ด.ต.ประยงค์  ปาระจูม จร.
9 พ.ต.ท.จำลอง  ทับสีแก้ว รอง ผกก. (สอบสวน)
10 ร.ต.อ.ชนะกิจ  วงค์อามาตย์ รอง สวป.สภ.ดงเย็น
11 ร.ต.อ.สุรชัย  เพ็ชรโต รอง สวป.สภ.ดงเย็น
12 ร.ต.อ.สมศรี  ป่าโพธิ์ชัน รอง สวป.สภ.ดงเย็น
13 ร.ต.ท.พิเษก  ศิริธร รอง สวป.สภ.ดงเย็น
14 ด.ต.ประสิทธิ์  เชิญชม ผบ.หมู่(ป.) สภ.ดงเย็น
15 ส.ต.ท.สิทธิศักดิ์  วงษ์ศรียา ผบ.หมู่(ป.)สภ.ดงเย็น


8.3. ราษฎรอาสาตำรวจชุมชนตำบล (ตชต.)
ลำดับที่ ชื่อ ตำแหน่ง
1 นายบุญเพ็ง  ศรีชนะ ตชต.บ้านม่วง
2 นายธวัตร  โพธิ์แก้ว ตชต.บ้านม่วง
3 นายประจวบ  ศรีบุญเรือง ตชต.บ้านม่วง
4 นายน้อย  ไกรโหล ตชต.บ้านม่วง
5 นายโชคชัย  สว่างวงค์ ตชต.บ้านม่วง
6 นายเสี่ยวฟง  ศรีสองพา ตชต.บ้านม่วง
7 นายสมปอง  ศรีสมรส ตชต.บ้านม่วง
8 นายเสวียง  นามเกียรติ ตชต.บ้านม่วง
9 นายสำเนียง  ปาละสิทธิ์ ตชต.บ้านม่วง
10 นายชริน  ยอดรักษ์ ตชต.บ้านม่วง
11 นายสุรเดช  จันดากุล ตชต.บ้านตาด
12 นายวีรชัย  ศรีโคตร ตชต.บ้านตาด
13 นายมงคล  บริสุทธิ์ ตชต.บ้านตาด
14 นายสมคิด  พัฒนา ตชต.บ้านตาด
15 นายลำพันธ์  วงษ์ศรีสุข ตชต.บ้านตาด
16 นายสาละวัน  พัฒนา ตชต.บ้านตาด
17 นายสมัย  ชัยช่วย ตชต.บ้านตาด
18 นายคำฉัน  นนทะภา ตชต.บ้านตาด
19 นายสุทธิศักดิ์  ภูทะโล ตชต.บ้านตาด
20 นายไชยสิทธิ์  อุชี ตชต.บ้านตาด
21 นายมานะชัย  ยุนิล ตชต.บ้านตาด
22 นายสมาน  จันทะจร ตชต.บ้านตาด
23 นายสำลี  บุญอภัย ตชต.ดงเย็น
24 นายชาญ  ป้องคำสิงห์ ตชต.ดงเย็น
25 นายเปลื้อง  สายสิงห์ ตชต.ดงเย็น
26 นายฉลอง  คำสีลา ตชต.ดงเย็น
27 นายวีรัช  ศิรินาม ตชต.ดงเย็น
28 นายสุรศักดิ์  ป่าจันทร์ ตชต.ดงเย็น
29 นายประทีป  แก้วเกิด ตชต.ดงเย็น
30 นายประเวศ  นามดี ตชต.ดงเย็น
31 นายสุนทร  สารมานิตย์ ตชต.ดงเย็น
32 นายมานัด  สำนวน ตชต.อ้อมกอ
33 นายหนูกาย  ณรงค์ชัย ตชต.อ้อมกอ
34 นายสุกัน  พิมพ์ภัคดี ตชต.อ้อมกอ
35 นายประกิจ  ดอกรา ตชต.อ้อมกอ
36 นายสุนทร  หิตคุณ ตชต.อ้อมกอ
37 นายณรงค์เดช  ชาญยศ ตชต.อ้อมกอ


9. ข้อมูลอาคาร สถานที่ 10. ข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แผนผังบริหารบุคคลากร
ข้อมูลติดต่อ
ศูนย์อำนวยการคำชะโนด
อาคารอเนกประสงค์ 288 หมู่ 11 ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
เบอร์โทรศัพท์ 0649738384 (Line), 065-8859065
E-mail: kumchanod1@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/ศูนย์ประสานงานคำชะโนด-1612531725722649